Právník

Samostatně vykonává veškeré práce spojené s komplexním zajištěním veškerých právních záležitostí organizace, a to zejména v oblasti obchodní, pracovněprávní, občanskoprávní, majetkoprávní a v rámci agendy evidence nemovitostí, a to v následujícím rámcovém rozsahu:

 • Sleduje dodržování právního řádu, upozorňuje na nově vydávané předpisy i na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad.
 • Na základě písemného pověření zastupuje ZÚ před soudy a jinými orgány.
 • Zpracovává smlouvy, právní rozbory a stanoviska.
 • Konzultuje zadávání veřejných zakázek a organizačně zajišťuje veřejnou obchodní soutěž.
 • Vede evidenci stížností a odpovídá za jejich vyřizování.
 • Poskytuje odborným pracovníkům ZÚ konzultační a poradenskou činnost při řešení smluvních, odborných a pracovněprávních záležitostí.
 • Sepisuje žaloby a jiná podání.
 • Vede a vyřizuje agendu vymáhání pohledávek.
 • Zajišťuje aplikaci právních předpisů.
 • Zajišťuje tvorbu vnitřních organizačních norem.
 • Vede právní dokumentaci ZÚ.
 • Vede evidenci nemovitostí ZÚ.
 • Vede evidenci právních předpisů a odborné literatury.
 • Plní další úkoly podle pokynů ředitele ZÚ.

Kontaktní osoba JUDr. Šárka Bendová - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 289
Adresa elektronické pošty sarka.bendova@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8