BOZP - informace pro objednatele

Informace o rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením pro koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajištění BOZP zaměstnanců plnících úkoly na jednom pracovišti

Úvodní ustanovení

Tyto informace jsou určeny objednatelům díla prováděného zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, IČO:71009396 (dále jen „ZUO“) na pracovišti objednatele a týkajících se jejich výkonu práce. Tyto informace jsou nedílnou součástí dohody objednatele a ZUO pro provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále rovněž jako „BOZP“) na pracovišti objednatele ve smyslu ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ příp. „ZP“).


Základní pravidla

 1. Zaměstnanci ZUO budou dodržovat platné právní a ostatní předpisy ve vztahu k BOZP a PO a dodržovat pokyny objednatele, se kterými byli prokazatelně seznámeni.
 2. Objednatel se zavazuje určit osobu, která bude koordinovat práci a pohyb zaměstnanců ZUO v rámci jeho pracovišť a zajistit bezpečný přístup a výkon jejich činnosti. Zaměstnanci ZUO jsou povinni uposlechnout pokyny této osoby.
 3. Objednatel se zavazuje sdělit ZUO všechny podmínky a pravidla pro vstup a výkon činnosti na pracovišti, jakož i dokumenty týkající se BOZP nebo požární ochrany, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
 4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zaměstnanci ZUO na zajištěni jejich bezpečnosti.
 5. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat zástupce ZUO (kontaktní osobu uvedenou v příslušné smlouvě, popřípadě specialistu BOZP – tel. 733 743 089 o mimořádných událostech nebo změně podmínek BOZP pro pohyb nebo výkon činnosti na pracovištích objednatele. V případě události vedoucí:
  1. ke smrti nebo k závažnému úrazu způsobujícímu přímé ohrožení života nebo trvalé zdravotní následky jakéhokoliv zaměstnance ZUO, je objednatel povinen informovat zástupce ZUO okamžitě,
  2. k ostatním úrazům jakéhokoliv zaměstnance ZUO, je objednatel povinen informovat objednatele do jednoho pracovního dne.
 6. Objednatel i ZUO se zavazují zajistit, aby činnosti a práce jejich zaměstnanců či dalších osob byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny osoby druhého či dalších zaměstnavatelů na pracovišti objednatele.
 7. ZUO se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci na pracovištích objednatele budou používat osobní ochranné pracovní prostředky s ohledem na rizika vykonávaných pracovních činností a charakter pracoviště. Dále se zavazuje zajistit, že veškeré stroje, zařízení, přístroje, nářadí, dopravní a manipulační prostředky, které použije na pracovištích objednatele, budou mít platné revize, kontroly, servisní prohlídky a budou v řádném technickém stavu.

Informace o rizicích a přijatých opatřeních

Po dobu práce zaměstnanců ZUO na pracovištích objednatele mohou být zaměstnanci objednatele vystaveni následujícím zjištěným rizikům/nebezpečím, pro jejichž působení má ZUO přijata následující opatření.

1. Dopravní prostředky

1.1 Nebezpečí

 • Střet osoby s dopravním prostředkem (zahrnuje i přívěsný vozík) – udeření, přiražení, stlačení a zachycení osoby.
 • Střet dopravního prostředku s jiným dopravním prostředkem či objektem.
 • Při nedostatečném zajištění může dojít k jeho samovolnému rozjetí.
 • Při stání vozidla v malém prostoru může dojít k zamoření výfukovými zplodinami.
 • Únik provozních kapalin včetně pohonných hmot – možnost vytvoření hořlavě / výbušné směsi, možná kontaminace vody, půdy či kanalizace

1.2 Opatření

 • Zákaz práce nebo pohybu v blízkosti dopravního prostředku.
 • Při pohybu či jízdě dbát zvýšené pozornosti.
 • Zákaz zdržovat se mezi dopravním prostředkem či přívěsným vozíkem a jinou pevnou překážkou.

2. Skládání, skladování a stohování materiálu

2.1 Nebezpečí

 • Uložením materiálu do komunikačních nebo obslužných prostorů vzniká možnost naražení, udeření pracovníků, srážky s dopravním prostředkem.

2.2 Opatření

 • Při pohybu v blízkosti pohybu či pobytu zaměstnanců ZUO dbát zvýšené pozornosti.

3. Ruční nářadí, zařízení

3.1 Nebezpečí

 • Poranění elektrickým proudem při kontaktu s poškozeným el. vedením, poškozeným vodičem.
 • Nevhodný povrch nebezpečný tvar, hrany, hroty, výčnělky můžou způsobit pořezání, bodnutí.
 • Při používání nářadí, může dojít k odletu části materiálu, nebo části stroje s následkem zasažení a poranění osoby.
 • Nevhodný povrch nebezpečný tvar, hrany, hroty, výčnělky můžou způsobit pořezání, bodnutí.

3.2 Opatření

 • Zákaz manipulace (včetně dotyku) se zařízením nebo nářadím ve vlastnictví ZUO bez povolení zaměstnance ZUO.

4. Práce ve výškách

4.1 Nebezpečí

 • Narušením stability a přetížením může dojít k sesunutí a pádu žebříku, lešení.
 • Pád materiálu, nářadí, nebo pracovníka z výšky nebo do hloubky.
 • Zakopnutí o žebřík nebo lešení a následný pád.

4.2 Opatření

 • Nevstupovat do nebezpečného prostoru pod místem výkonu práce
 • Nezdržovat se bezdůvodně v bezprostřední blízkosti nebezpečného prostoru.
 • Při průchodu kolem nebezpečného prostoru dbát zvýšené pozornosti a uposlechnout příkazu osoby zajišťující střežení nebezpečného prostoru

5. Infekční agens (např. Covid-19)

5.1 Nebezpečí

 • Nakažený zaměstnanec ZUO.

5.2 Opatření

 • Zaměstnanec ZUO musí dodržovat pravidla stanovená Krajskou hygienickou stanicí a používat OOPP k zabránění přenosu.
 • Zaměstnanec ZUO musí uposlechnou objednatele ve vztahu k vybavení / používaní OOPP

6. Činnost, pohyb zaměstnanců ZUO obecně

6.1 Nebezpečí

 • Střet s osobou (například když zaměstnance ZUO doprovází při odběru vzorků na bazénech, při pohybu na pracovišti) - pád, uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí.
 • Náraz osoby do měřícího přístroje, vybavení při provádění měření (mimořádný a neočkovaný pohyb, atd.).
 • Zakopnutí o kabeláž.

6.2 Opatření

 • Dbát zvýšené pozornosti při pohybu, či práci v blízkosti zaměstnance ZUO.
 • Dodržovat pokyny a upozornění vydané zaměstnancem ZUO

7. Nářadí / vybavení zaměstnanců ZUO

7.1 Nebezpečí

 • Pořezání o ostré hrany výčnělky odběrového nářadí / vybavení v případě jejího rozbití / prasknutí / poškození.

7.2 Opatření

 • Kontrola nářadí / vybavení před započetím manipulace
 • Dodržovat pokyny a upozornění vydané zaměstnancem ZUO.

V Ostravě dne 1.10.2021

Vypracoval: Ing. Petr Koutný, OZO v prevenci rizik (NEO/5/PREV/2019), v.r.

Schválil: Ing. Eduard Ježo, ředitel, v.r.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz