Projekty Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpořené dotací

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Financování krizové připravenosti v roce 2023
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace
č. NU23-05-00095
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 5/2023 - 12/2026
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Financováno Evropskou unií

Obnova zařízení imisní sítě
č. CZ.05.01.06/05/22_013/0000282
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2023
Popis, cíle a přínosy: Projekt řeší modernizaci a doplnění stávající státní sítě imisního monitoringu (SSIM). V rámci projektu bude pořízeno přístrojové vybavení laboratoří, provádějících analýzy odebraných vzorků ovzduší zaměřených na zjištění koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků, těkavých organických látek a těžkých kovů, které jsou sledovány v ovzduší v rámci SSIM a zařízení pro odběr a online analýzu vzorků pro sledování kvality vnějšího ovzduší žadatelem opět v rámci SSIM. Projekt si klade za cíl modernizaci a doplnění infrastruktury Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě pro zajištění monitorování kvality ovzduší ČR v rámci SSIM. Realizace projektu umožní žadateli reagovat na současné trendy v oblasti sledování a řízení kvality ovzduší v celém zájmovém území projektu, tj. v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Pořizované přístroje pokrývají celý segment řešené problematiky od fáze vzorkování, měření, přes laboratorní zpracování vzorků až po zpracování získaných dat.
Financováno Evropskou unií


Financováno Evropskou unií

Vybudování laboratorních kapacit pro stanovení nově se objevujících kontaminant pitné vody a vody ke koupání pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy
č. CZ.05.01.03/10/22_020/0000665
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2023
Popis, cíle a přínosy: Primárním úkolem projektu je vybudování laboratorních kapacit pro stanovení nově se objevujících kontaminujících látek/mikroorganismů (PFAS, HAA, bisfenolu A, nonylfenolu, 17-beta-estradiolu a další látky/mikroorganismy typu "emerging contaminants" dle směrnice EU 2020/2184) pro účely státního zdravotního dozoru a dále pro případné potřeby dalších orgánů státní správy a samosprávy, zejména v případě místních havárií; a dále ověření a vývoj vhodné odběrové a analytické metody pro stanovení sledovaných kontaminant. Projekt si klade za cíl nákup a zprovoznění přístrojového vybavení vč. příslušenství za účelem umožnění a zdokonalení stanovení vybraných nových kontaminantů v pitné vodě; vytvoření nových, popř. úprava stávajících metod odběru vzorků vody a jejich analýzy; identifikace rozsahu znečištění pitných (a surových) vod sloučeninami typu PFAS, HAA, bisfenolu A, nonylfenolu, 17-beta-estradiolu a dalšími látkami/mikroorganismy typu „emerging contaminants“ vyžadovanými směrnicí EU 2020/2184; získávání dalších podkladů pro posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody k lidské spotřebě; získání informací o možném ohrožení lidského zdraví; poskytnutí dalších podkladů pro posouzení a řízení rizik systému zásobování vodou; zajištění akreditovaného vzorkování a promptní analýzy obsahu těchto látek ve vodách v případě výskytu a řešení havárií jak v životním prostředí, tak v systémech zásobování vodou; zavedení pravidelného monitorování obsahu těchto látek v pitných vodách. Pořízené přístrojové vybavení umožní v horizontu min 5 let aktivně sledovat a vyhodnocovat nejenom ty kontaminanty, které je povinnost sledovat od 1.1.2023, ale i další, které v životním prostředí představují velké riziko a o kterých díky současnému poznání víme, jako jsou např. antibiotika, mikroplasty a další. Přínosem bude také plánovaný, cílený monitoring, zaměřený na kontaminanty v jeho různých složkách (vodě, půdě, ovzduší) a preventivní screeningy, kde se odebrané vzorky mohou a budou opět vyhodnocovat na zakoupeném zařízení. Realizací projektu budou naplněny požadavky vyplývající ze Směrnice EK a budou tak plněny úkoly spjaté z realizací strategického cíle.
Spolufinancováno Evropskou unií


Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina zaměřené na vliv lokálních topenišť
č. 3212400005
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 6/2023 - 4/2024

Hlavním cílem projektu je proměření vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší v obcích, které byly z dlouhodobých měření vybrány jako nejproblematičtější a jejich srovnání s pozaďovými oblastmi v rámci Kraje Vysočina. Měření proběhne na vybraných 5 lokalitách v Kraji Vysočina, kde bude probíhat desetiměsíční „online“ měření koncentrací aerosolových částic frakcí PM10 a PM2,5 a pravidelné odběry aerosolových částic pro následné laboratorní stanovení koncentrací PAU definovaných evropskou legislativou v čele s benzo(a)pyrenem, a to také po dobu 10 měsíců. Účastníci projektu jsou Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ENVItech Bohemia s. r. o. a zainteresovaný subjekt Kraj Vysočina.

Webové stránky projektu: mereniovzdusi.cz/vysocina

Tisková zpráva: Zaměřeno na lokální topeniště: Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách Kraje Vysočina

Kontakt na řešitele projektu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Ing. Karla Neničková, administrátor projektu, karla.nenickova@zuova.cz, 733 321 820 ENVItech Bohemia s.r.o. – Mgr. Ondřej Svačinka, manažer projektu, svacinka@envitech.eu, 728 730 655 Kraj Vysočina – Ing. Kateřina Žáková, oddělení integrované prevence, odbor životního prostředí a zemědělství, zakova.k@kr-vysocina.cz, 564 602 515

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

https://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Morávky, Metylovic a Mořkova v roce 2023 v rámci Regionálního monitoringu MSK
č. 01612/2023/ŽPZ
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2023 - 12/2023
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Technologická agentura České republiky

Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 3/2022 – 2/2025
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Netuberkulózní mykobakterie v České republice: současná rizika a zdokonalená prevence č. NU20-09-00114
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 5/2020 – 12/2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ostrava

Provoz stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města Ostravy
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Ukončené projekty

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz